HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH VIETTEL - VROOM

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP VIETTEL CLOUD VIDEO CONFENRENCE (VROOM)

  • Hội nghị truyền hình đa điểm, kết nối mọi lúc, mọi nơi từ các thiết bị HNTH chuyên dụng hoặc các thiết bị phổ thông.
  • Đăng ký sử dụng, mở rộng/thu hẹp quy mô điểm cầu, phòng họp dễ dàng linh hoạt.
  • Quản lý lịch họp, thiết lập phòng họp, điều khiển các điểm cầu từ xa trên trình duyệt web

     

     

     

  •